Author: Mongezi Bolofo

Mongezi Bolofo is an isiZulu Language Practitioner, Academic, Writer and Teacher. He leads the activism that advocates for African indigenous languages to be used as languages of teaching & Learning. He has takes on business on their sidelining of African languages. He writes about linguistic rights and language as a tool of freedom and development. He holds a BSoc Sci majoring in Media and Communications and isiZulu. He also obtained and Honours in isiZulu. Currently Mongezi is pursuing a Master of Arts in isiZulu. His reserch interest is in Language Planning and Applied Linguistics. He is a consultant that assist business and government on language policy issues.

CHIEF JUSTICE MOGOENG AND OTHER JUDGES URINATING ON THE GRAVES OF MANDELA, SOBUKWE AND BIKO!

My Easter weekend was seriously ruined by the Heads of the court, when I read from the article that they decided to re-anglicise the Justice system of our Democratic South Africa. I thought ukuhlanya-ke kodwa lokhu (utter craziness)! Seriously, now why must people sit and deliberate and decide to recolonise us. This is clearly the […]

HUMAN RIGHTS, MNXM KASIKHO NDAWO MAZULU!

  Ngaleli langa lomgubho wamalungelo abantu ake ungiphe isithuba ngibuze ukuthi nempela la malungelo okukhulunywa ngawo isizwe sikaMamonga woSuthu simaphi na. Ingabe nempela sinalo ilungelo lokuba ngamaZulu aphila ubuZulu nakhuluma isiZulu na? Ulimi yilo kuphela oluhlukanisa abantu nezinye izidalwa zikaMenzi ngaphansi komthunzi welanga. Phela yilo ulimi esikwazi ukudluliselana ngalo imicabango, amasu futhi sifundisane nesimilo. Uma-ke […]

Public Official at the National Consumer Tribunal Says Take Your Fu#$in’ isiZulu and Go away

It is hard to be an isiZulu speaker in the Democratic South Africa.  This week I was reminded how insignificant I am and how my language does not matter despite that it is the official language of the Republic. The National Consumer Tribunal sent me a letter that in its totality can be summed up […]

Is ANC English or African?

I pen this after the January 8 statement; I cannot react to the statement because much as I wanted to be glued in front of the telly and hear uMkhulu Gedle delivering this statement, the company of the young fellows I kept at kwaHlabisa was far greater than listening to the old man trying to […]

Amandla Okukhulula Isizwe Esimnyama Akuso Uqobo!

Umculi odume umhlaba wonke womculo wamarasta iregeyi u-Bob Marley ucule amazwi athi “emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds” okuhunyushwa ngokuthi : zikhululeni nina ekugqilazweni ngokomqondo, akekho omunye ongakhulula imiqondo yethu ngaphandle kwethu.  La mazwi ayisibikizelo esihle namuhla uma sikhuluma nomphakathi waseNingizimu Afrika ongamaZulu.  Ukuvalwa kwemigudu eya empumelelweni ngesiNgisi kakusoze […]